Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2020

Podle čl. 4 odst. 3 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví tento způsob vyhodnocení výsledků dosažených z podpory:

a)      výkaz o čerpání finančních prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2020 na formuláři uvedeném v příloze

  • IGA VFU Brno pro rok 2020 rozdělila prostředky na specifický výzkum v celkové výši 11 926 875 Kč - SVV Výkaz 2020 VFU Brno

b)   pravidla studentské grantové soutěže platná pro rok 2020, podle nichž byly předkládány, posuzovány a podporovány studentské projekty

  • Směrnice rektora č. ZS 7/2019 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Veterinární a farmaceutické univerzity Brno – UZ_Směrnice rektora_č.7/2019 k 1.8.2020

c)  seznam studentských projektů financovaných z podpory na formuláři uvedeném v příloze – odděleně (na samostatných listech) uveďte údaje o studentských projektech  vybraných ve studentské grantové soutěži provedené podle Pravidel z roku 2009 a podle Pravidel z roku 2019

  • v roce 2020 se na VFU Brno realizovaly projekty vybrané ve studentské grantové soutěži provedené dle Pravidel z roku 2019.
  • SVV Seznam projektu 2020 VFU Brno

d) údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů, které budou předány do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací

v souladu s článkem č. 13 Směrnice rektora č. ZS 7/2019 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno se předpokládá, že řešitel projektu bude publikovat dosažené výsledky ve vědeckém nebo odborném časopisu nejpozději do 12 měsíců od ukončení projektu. Vzhledem k datu ukončení projektu dne 31. prosince 2020 dojde k plnění závazku až k datu 31. prosince 2021.

Podle údajů uvedených v Závěrečných pracích se předpokládá, že z 29 financovaných projektů vzejde nejméně 40 publikací ve vědeckých nebo odborných časopisech, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu.

 

e)   údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory

  • s podporou prostředků na SVVŠ bude vypracováno 6 diplomových a 31 disertačních prací studentů VFU Brno

f)   příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce)

g)   údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory

  • dne 10. prosince 2020 se konaly na obou fakultách VFU Brno studentské vědecké konference, kde řešitelé úspěšně obhájili všech 29 financovaných projektů. Vzhledem k nákazové situaci COVID-19 konference probíhaly on-line prostřednictvím MS Teams
  • řešitelé projektů výsledky své práce prezentovali nejméně na 25 mezinárodních konferencích konaných převážně v České republice, v zahraničí se podařilo prezentovat, vzhledem k nákazové situaci, pouze jeden projekt na konferenci v Irsku

 

 

V Brně dne 8. března 2021

 

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT