Vyhlášení soutěže o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum na VETUNI pro rok 2021

Vyhlášení soutěže o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum na VETUNI pro rok 2021

IGA VETUNI v souladu s článkem 6 Směrnice rektora č. ZS 7/2019 v platném znění, (Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VETUNI, dále jen „Pravidla“) vyhlašuje soutěž o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum na VETUNI pro rok 2021. Prioritou této soutěže pro rok 2021 jsou aktuální problémy ve veterinárním lékařství, veterinární hygieně a ekologii, bezpečnosti a kvalitě potravin, ochraně zvířat a v gastronomii.

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektů do soutěže) je stanovena od 9. 11. 2020 do 16. 12. 2020 do 12:00 hodin.

Formou podávání návrhů projektů je „Přihláška projektu IGA VETUNI na rok 2021“ (dále jen „Přihláška“) dostupná na internetových stránkách VETUNI. Způsob podávání návrhů projektů je doručení písemné i elektronické verze vyplněného formuláře Přihlášky na místo pro podání návrhu projektu, tj. na Sekretariát prorektora pro vzdělávání VETUNI.

Formální náležitosti Přihlášky nezbytné pro její přijetí jsou:

  • pravdivé, přesné a kompletní vyplnění s podpisy řešitelů a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři
  • její doručení předepsaným způsobem, na určené místo podání návrhu a v soutěžní lhůtě
  • splnění všech podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VETUNI (Směrnice rektora č. ZS 7/2019) Termín splnění požadavku publikací s IF z minulých ročníků IGA VETUNI je 31. 12. 2020.

V případě, že v rámci projektu IGA je plánován pokus na zvířeti dle § 3 písm. t)  zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, je třeba doložit   stanovisko předsedy Odborné komise na ochranu zvířat VETUNI (MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.). Žádost o schválení projektu pokusů (příloha k projektu IGA) zašlete elektronicky do 4. 12. 2020 na email: hostovskym@vfu.cz, následně bude žádost posouzena Komisí (lze upravit či opravit) a poté podepsanou odevzdáváte jako přílohu projektu IGA.

POZOR!!! V případě úspěšného projektu IGA je nutné poté žádost znovu odeslat do Odborné komise na ochranu zvířat VETUNI na oficiálním formuláři se všemi nutnými přílohami.

Podepsaná žádost o schválení projektu pokusů jako příloha IGA nenahrazuje oficiální žádost o schválení projektů pokusů dle platné legislativy.

Webová aplikace pro vytvoření přihlášky je zde: cit.vfu.cz/iga. Pro kalkulaci nákladů na řešení projektu se doporučuje použít Kalkulačku IGA 2021. Po vyplnění přihlášky pomocí webové aplikace si přihlášku uložte do Wordu, pečlivě zkontrolujte, opravte, doplňte a pošlete na iga@vfu.cz, po té vytiskněte a s podpisy předejte na děkanáty. Pozor, verze písemné a elektronické přihlášky musí souhlasit!

Dle článku 7 odst. 2 Směrnice rektora č. ZS 7/2019 může být maximální výše podpory v návrhu projektu až 500 000 Kč. Pokud celková výše požadovaných finančních prostředků překročí 300 000 Kč, očekává se splnění závazku minimálně dvou publikací s IF.

Elektronická verze (zasílaná e-mailem):

  • musí obsahovat v předmětu emailu: fakulta_IGA2021_příjmení řešitele
  • musí obsahovat přiložený soubor s přihláškou (ve formátu .doc nebo .docx) nazvaný: příslušná fakulta_IGA2021_příjmení řešitele
  • může obsahovat případné další přílohy např. Projekt pokusů (naskenovaný ve formátu .pdf) závazný název: příslušná fakulta_IGA2021_příjmení řešitele_příloha
  • musí být zaslána na emailovou adresu Sekretariátu prorektora pro vzdělávání VETUNI: iga@vfu.cz

Písemnou verzi odevzdejte na děkanáty fakult do 11. 12. 2020 (za účelem realizace podpisu děkana).

Na této Přihlášce děkan příslušné fakulty nebo vedoucí celouniverzitního pracoviště svým podpisem stvrzuje způsobilost řešitele a dalších členů řešitelského týmu a to zejména, že:

  • studenti DSP a MSP jsou studenty fakulty respektive VETUNI a je předpoklad, že jimi budou i v termínu ukončení projektu,
  • akademičtí pracovníci a další členové řešitelského týmu jsou zaměstnanci fakulty respektive celoškolského pracoviště a doba jejich pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

Tajemníci fakult předají písemnou verzi přihlášky na Sekretariát prorektora pro vzdělávání do 16. 12. 2020 do 12.00 hod.

Hodnotící lhůta (období, ve kterém IGA VETUNI zajistí vyhodnocení návrhů projektů a vyhlásí výsledky soutěže) je od 18. 12. 2020 do poloviny února 2021.

Datum vyhlášení výsledků soutěže závisí na datu uveřejnění výše podpory na webu MŠMT.

Kontakt: MVDr. Hana Mášová, Sekretariát prorektora pro vzdělávání, rektorát VETUNI,   e-mail: iga@vfu.cz , telefon: kl.2016

V Brně 5. 11. 2020

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

předseda Komise IGA VETUNI

                                                      

                                                                                       Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT