Národní agentura pro zemědělský výzkum

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V ROCE 2021

dne  17. března 2021 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2022. 

Soutěžní lhůta končí dne 5. května 2021.

Interní termíny VETUNI:

Návrhy projektů spolu s průvodním listem projektu  řešitelé doručí na Sekretarát prorektora pro VVZ do 26. dubna 2021. Po schválení VVZ hlavní řešitel elektronicky podá návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA. Vygenerované „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“ bude prostřednictvím VVZ odesláno datovou schánkou do 5. května 2021 12:00 hodin.

Dokumenty ke stažení:
Zadávací dokumentace

Všeobecné podmínky

Výzkumné potřeby

Vyhlášení veřejné soutěže

SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2021

1

Mgr. Kritýna Hrazdilová, Ph.D.

Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka
2 Mgr. Radka Hulánková, Ph.D. Rychlé, komplexní a multifunkční metody pro simultánní detekci původců alimentárních onemocnéní v potravinách živočišného a rostlinného původu
3 prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. Monitoring původců helmintóz v chovech masného skotu a analýza anthelmintické rezistence a genetické diverzity
4 prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců
5 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
6 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. Manipulace se složením střevní mikroflóry monogastrů jako cesta k potlačení E.coli infekcí a nížení spotřeby antimikrobik
7 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě: vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy
8 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA Vliv reformulace potravin na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti výrobků
9 doc. MVDr.Matej Pospiech,Ph.D. Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn
10 doc. MVDr. Miloslava Palíková, Ph.D. Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného - diagnostika a prevence
11 doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. Vliv míry porušení chladírenského řetězce při odběru a transportu úředně odebraných vzorků na jejich mikrobiální profil
12 doc. MVDr. Dobšíková Radka, Ph.D. Rozšíření spektra léčivých přípravků v akvakultuře v ČR a sledování výskytu jejich reziduí v mase ryb
13 Ing. František Ježek, Ph.D. Možnosti stanovení čistých svalových bílkovin přímou metodou
14 MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D. Globalizace, moderní technologie a změna klimatu jako zdroje nových možností a ohrožení pro chovný management lososovitých ryb
15 prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. Možnosti ovlivňování výskytu inhibičních látek v mléce jako účinný nástroj vedoucí k podpoře zdraví zvířat a ke zvyšování kvality a bezpečnosti potravin
16 prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosekurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence

Postup pro uznání výsledků

Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZe aktualizoval dokumenty týkající se postupu pro uznání výsledků druhu metodika a specializovaná mapa s odborným obsahem s účinností od 1. 2. 2021.

Aktualizace se týká zejména povinnosti zveřejňování metodik a map na stránkách www.agronavigator.cz spravovaných Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Zároveň přístup ke zveřejněným metodikám a mapám bude rovněž umožněn z webových stránek České akademie zemědělských věd (https://www.cazv.cz/metodiky/).

Více informací naleznete zde.

ŽÁDOSTI O ZMĚNY

Informace pro řešitele projektů NAZV a formuláře ke změnám jsou k dispozici zde.

Žádosti o změny jsou předkládány prostřednictvím Sekretariátu prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2020

1

doc. MVDr. Miloslava Palíková, Ph.D.

Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného - diagnostika a prevence
2 Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

Rychlé, komplexní a multifunkční metody pro simultánní detekci původců alimentárních onemocnéní v potravinách živočišného a rostlinného původu

3 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. Manipulace se složením střevní mikroflóry monogastrů jako cesta k potlačení E.coli infekcí a nížení spotřeby antimikrobik
4 doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. Využití mikročástic jako nosičů hormonálně aktivních látek v řízené reprodukci ryb
5 Mgr. Kritýna Hrazdilová, Ph.D. Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka
6 prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. Monitoring původců helmintóz v chovech masného skotu a analýza anthelmintické rezistence a genetické diverzity
7 prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců
8 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
9 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě: vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy
10 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA Vliv reformulace potravin na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti výrobků
11 doc. MVDr.Matej Pospiech,Ph.D. Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn


SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2019

1

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Monitoring původců helmintóz v chovech masného skotu a analýza anthelmintické rezistence a genetické diverzity

2

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.

Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců

3

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru

4

Mgr. Kristýna Hrazdilová, Ph.D.

Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka

5

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

Manipulace se složením střevní mikroflóry monogastrů jako cesta k potlačení E.coli infekcí a nížení spotřeby antimikrobik

6

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Vliv reformulace potravin na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti výrobků

7

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného - diagnostika a prevence

8

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn

9

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě: vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy

10

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

Využití mikročástic jako nosičů hormonálně aktivních látek v řízené reprodukci ryb.

11

Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.

Rychlé, komplexní a multiplexní metody pro simultánní detekci původců alimentárních onemocnění v potravinách živočišného a rostlinného původu


SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2015

 1. prof. MVDr. Alois Čížek CSc. - Prevence závažných infekčních nemocí kaprovitých ryb
 2. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. - Program zdravotní kontroly ekonomicky významných infekcí v chovech prasat
 3. doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.: Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče
 4. prof. MVDr. Lenka Vorlová PhD.: Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz
 5. prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. - Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice
 6. ing.Gabriela Bořilová,CSc. - Metody pro identifikaci, sledovatelnost a ověřování autenticity potravin a krmiv s komponenty živočišného původu
 7. doc.MVDr.Miroslava Palíková,Ph.D. - Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace
 8. prof.MVDr.Vladimír Celer,Ph.D. - Opomíjené a nové virové infekce prasat a jejich význam v komplexu klinických onemocnění
 9. doc.MVDr.Josef Illek,DrSc. - Vytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
 10. prof.ing.MVDr.Pavel Suchý,CSc. - Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé

 aktualizováno dne 10.4.2015


VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

dne 18. června 2014 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s předpokládanou dobou řešení 2015 – 2018.

Program je rozčleněn do tří podprogramů

 • Udržitelné zemědělské systémy
 • Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství
 • Podpora politiky agrárního sektoru

Soutěžní lhůta začíná 19. června 2014.
Návrhy projektů je možné podávat do  29. srpna 2014.

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: 20. srpna 2014.

Poznámky:

 


Národní agentura pro zemědělský výzkum informuje na

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT