C3.Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

 

Projekt je zaměřen na naplnění cílů uvedených ve Výzvě NPO, kterými jsou vydávání digitálních dokladů o studiu, zajištění jejich ověřitelnosti, řešení požadavků kladených na studenty v souvislosti se studijní agendou a obsluhou studia, od zápisu do studia do doby ukončení studia, řešení realizovatelných změn směrem k digitalizaci agend, které jsou v pravomoci VŠ, a to jak z pohledu činnosti studentů, tak i souvisejících činností vysoké školy nebo digitalizace procesů, automatizovaná výměna dokumentů a informací, implementace principu „pouze jednou“ ve studijní agendě, vč. odpovídajícího rozvoje, úpravy formy a obsahu informačních a dalších podpůrných systémů.
V rámci projektu bude nutné přizpůsobit prostředí informačních a dalších souvisejících systémů s vazbou na výkon studijní agendy a obsluhy studia pro studenty a pracovníky vysoké školy tak, aby byly na studenty kladeny minimální požadavky na dokládání dokumentů či údajů a v maximální možné míře se eliminovala nutnost fyzické přítomnosti na vysoké škole při vyřizování studijní agendy, aby byly uvedené informační systémy uživatelsky přívětivé pro všechny zúčastněné strany, vč. jazykových mutací a odpovídajícího webdesignu pro různá zobrazovací zařízení, aby byla výměna informací potřebných pro výkon agendy v maximální možné míře automatizovaná nebo umožněn elektronický způsob jejich vyžádání, kdy dokumentace je vedena digitálně, dokumenty jsou dostupné digitálně a je zajištěna jejich ověřitelnost (i pro třetí stranu). Výstupy směřují ke snížení administrativní zátěže studijní agendy a obsluhy studia.
Cíle a výstupy projektu přímo souvisejí se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativy spojené se studijní agendou. Jejich součástí je také zvýšení kvalifikace nebo proškolení zaměstnanců vykonávající správu studijní agendy, dle potřeby aktualizace interních předpisů, vytvoření metodik nebo úprava vnitřních postupů. Nezanedbatelná část projektu se zaměřuje na naplnění legislativních podmínek v oblastech uvedených výše.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT