C2.Bezpečnost distančních forem výuky

 

Projekt si klade za cíl systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, vč. přímo návazných činností, a to jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, postupů či metodik.
V rámci řešení projektu dojde k analýze stávajících či nasazení vyhovujících kolaborativních platforem pro podporu distančního vzdělávání na jednotlivých VVŠ, avšak primární důraz bude kladen na jejich patřičné zabezpečení z pohledu kybernetické a informační bezpečnosti za pomoci implementace ověřených způsobů ochrany. Eliminace nežádoucích vnějších vlivů či systémových rizik plynoucích ze současné praxe bude dosaženo za pomoci kombinace pokročilého nastavení bezpečnostních mechanismů zvolené kolaborativní platformy a uplatňování bezpečnostních politik splňujících požadavky na realizace distančního vzdělávání.
Z procesního hlediska se bude projekt zabývat způsoby zabezpečení distančních forem výuky a ověřování výsledků učení, včetně státních závěrečných zkoušek, v návaznosti na zkušenosti získané po přechodu na distanční formy vzdělávání od počátku pandemie COVID-19, ale také na základě výsledků národních a mezinárodních odborných studií v této oblasti. V rámci řešení projektu tak dojde zejména k adresování problematiky v souvislosti se zabezpečením a ověřováním identity studentů pro potřeby administrativních činností, výuky a ověřování výsledků učení, prokazatelností evidence účastníků či zamezení působení nežádoucích vlivů a rizik souvisejících s distančním vzděláváním.
V neposlední řadě si projekt klade za cíl také nastavení patřičného zabezpečení z pohledu předávání či dlouhodobého uchovávání studijních materiálů a dokumentů vztahujících se k výuce a ověřování výsledků učení na patřičně zabezpečeném úložišti. Při řešení projektu bude navíc ve všech jeho rovinách brán zřetel také na soulad projektových výstupů se standardy pro bezbariérový přístup uživatelů s postižením k aplikacím a dokumentům ("accessibility standards").Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT