VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání

Specifický cíl A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

 

Cílem projektu ve specifickém cíli A1 je zabezpečit na VETUNI infrastrukturu nezbytnou pro zajištění vzdělávací činnosti a s ní souvisejících agend v souladu s platnými legislativními požadavky a v souladu s evropskými a národními strategiemi směrem k digitální společnosti.

Posílena a modernizována bude základní technická infrastruktura tak, aby došlo k navýšení kapacity výpočetní techniky. Na tomto základě budou následně budovány další systémy směrem k digitalizaci vzdělávací činnosti.

Budou vybudovány systémy podporující digitální formy vzdělávání zaměřené na tvorbu, přenos, správu, archivaci a sdílení digitálních studijních materiálů klinických případů. Tyto systémy budou využívány jak pro flexibilní formy vzdělávání, tak pro klasickou prezenční výuku. Za tímto účelem budou učebny vybaveny audiovizuální technikou.

V oblasti digitalizace studijní agendy projekt reaguje na legislativní požadavky novely zákona č.499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě na atestovanou spisovou službu i další legislativní a technické požadavky na moderní digitální vedení studijní agendy. Dalším cílem projektu je tedy pořízení a implementace nového systému spisové služby, který splňuje zákonné a technické požadavky nezbytné pro digitalizaci studijních agend.

Realizace projektu významným způsobem posune VETUNI v digitalizaci vzdělávací činnosti a studijních agend.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT